Založ si blog

Viera, Veda a mozog – Mystika mozgu

brainIstý vedec sa k náboženskému cíteniu vyjadril nasledovne:

“Je veľmi ťažké vysvetľovať tento druh pocitu niekomu, kto ho nikdy neprežil. Človek pri ňom cíti prázdnotu ľudských túžieb a cieľov a vznešenosť podivuhodného rádu, ktorý sa prejavuje ako v prírode tak v myšlienkach. Na individuálnu existenciu sa pozerá ako na istý druh väzenia a túži vnímať vesmír ako jeden celok.”

Týmto vedcom bol Albert Einstein, a jeho výrok stojí za to preskúmať do detailov, špecificky z perspektívy nášho mozgu. Einstein rozpráva o pocitoch, prázdnote, vznešenosti podivuhodného rádu, a vnímaní vesmíru ako celku. Aká je spojitosť medzi týmito opismi a naším mozgom?

Aké je pozadie mystických skúseností? Čo prežíva človek, ktorý má mystický zážitok? Sú za ním procesy, ktoré sú spoločné celému ľudstvu nezávisle od náboženskej tradície a rasy? 

Ľudský mozog je schopný prijímať a prežívať veľké množstvo podnetov a o mystických zážitkoch je možné tvrdiť, že sú jedny z najintenzívnejších. Mystici popisujú pocity rúcania bariéry medzi ich osobnosťou a okolím, tým čo je vnútri a vonku a pohľad bariér je nahradený vnímaním jednoty všetkých vecí. Toto vnímanie je tiež sprevádzané silným vnútorným pokojom.

Najdôležitejším aspektom mystickej skúsenosti je pocit jednoty, ktoré zabezpečujú holistické procesy mozgu. Sprevádzaný pocit pokoja je zastrešovaný parasympatickým nervovým systémom, ktorý je súčasťou autonómneho nervového systému.

Sú rôzne mystické skúsenosti rozdielne, alebo sú rovnaké, len sú popisované rozdielnym spôsobom v závislosti od náboženskej tradície? Pozrieme sa na rôzne mystické skúsenosti z rôznych náboženských tradícií a porovnáme ich podobnosti a rozdiely, aby sme na vyššie položenú otázku vedeli odpovedať.

Dominikánsky teológ a mystik majster Eckhart napísal: “Akým spôsobom mám milovať Boha? Nemôžeš ho milovať ako Boha, ani ako ducha, ani ako osobu, ani ako obraz, ale ako priehľadnú čistú jednotu.”

Čo hovorí takáto skúsenosť z pohľadu neurovedy? Celá myšlienka začína emóciou lásky. Poznáme viaceré štúdie, vďaka ktorým vieme povedať, kde sa táto emócia v našom mozgu rozsvieti. Láska je spojená s viacerými časťami mozgu a to konkrétne s mozgovým systémom odmeny (dopamín), insulou a sociálnou oblasťou mozgu.

Insula predstavuje časť mozgu, ktorá leží medzi limbickým systémom a vrchnými časťami kortexu. Pomáha nám príjmať a rozmýšlať o vlastným emóciach. Sociálna oblast mozgu nám pomáha pochopiť princíp toho, akým spôsobom naväzujeme kontakty s inými ľudmi a zabezpečuje tým podklad pre to, aby emócia lásky vôbec mohla vzniknút. Taktiež vieme, že pri prežívaní lásky nám klesá aktivita v temennom laloku.

Majster Eckhart tvrdí, že Boha musíme milovať ako celok, ako jednotu. Tým sa vraciame k holistickým procesom mozgu, ktoré sa odohrávajú v čelovom laloku Majstra Eckharta, alebo niekoho iného, kto prežil mystický zážitok spojený so silným pocitom jednoty.

Prejdime teraz na ďalšiu tradíciu. Rabbi Eleazar, židovský mystik napísal: “Predstavte si seba ako prázdnotu a zabudnite na seba, keď sa modlíte. Potom môžete vstúpiť do priestoru myšlienok, stavu vedomia, ktoré je mimo času. V tomto priestore je všetko rovnaké – život aj smrť, zem aj more.”

Eleazar tu píše o modlitbe, o ktorej sme si už niečo v tejto sérií povedali. Pri skúmaní stavu mozgu pri modlitbe bola zistená zosilnená aktivita v čelovom laloku, kde prebiehal proces intenzívneho sústredenia sa na cieľ modlitby. Taktiež sa pri modlitbe znížila aktivita časti mozgu v temennom laloku, ktorá má na starosti našu orientáciu v priestore. Aktivovaný bol tiež limbický systém, ktorý je spojený s prežívaním emócií.

Keď Eliazar hovorí o modlitbe, súčasná veda nám pomáha vidieť v pozadí všetky procesy, ktoré spoločne prinášajú výsledok mystickej skúsenosti. A keďže vieme, že modlitba dokáže meniť nielen naše vnímanie samého seba, ale aj orientáciu v priestore a čase, môžeme tak lepšie pochopiť mystické skúsenosti popisované Rabbim Eliazarom.

Spomínané výroky týchto dvoch mystikov poukazujú na kapacitu mozgu prežívať mystické skúsenosti. Mozog samotný je možné nazývať “mystickým” keď sa pozriete na jeho fyzickú štruktúru. Mozog slúži na integrovanie biologických, psychologických, sociálnych a duchovných častí do jedného celku. Spojenie týchto celkov do jedného vytvára našu osobnosť, to kým sme. Mozog vytvára jednotu z miliárd neurónov a molekúl pracujúcich na vytvorení jednotnej percepcie, jednotnej reality. Ak teda pod výrazom mystický chápeme schopnosť integrovať jednotlivé časti reality na vytvorenie jednotného celku, potom je aj náš mozog mystický.

Lepším pochopením vzťahu medzi náboženským prežívaním a mozgovými procesmi, ktoré sa skrývajú za ním, dokážeme rovnako lepšie chápať spôsob, akým sú náboženské skúsenosti takto transformované do náboženského systému viery. Táto analýza môže poskytnúť unikátnu perspektívu na filozofické a teologické koncepty týkajúce sa morálky, kauzality, ontológie a dokonca epistemológie. 

Vráťme sa ale k našim mystikom. Taoistický básnik Li Po napísal: „Teraz odteká posledný oblak. Sedíme spolu, hora a ja, až dokým zostane len hora.“ Čo sa deje v básnikovom mozgu? Ako si môžeme všimnúť, ide už o viac krát spomínanú stratu vedomia samého seba. Cieľom náboženského systému taoizmu je dosiahnuť osvietenie, kedy dosiahneme úplnú stratu sebaidentifikácie. Praktické zážitky z meditácií sa neskôr pretavili do spoločnej doktríny náboženskej tradície.

A pokračujeme. Mansur al-Hallaj, stúpenec súfizmu z 10. storočia napísal: „Ja som ten, ktorý ma miluje a ten ktorý ma miluje som ja: Sme dve duše prebývajúce v jednom tele. Ak on vidí mňa, vidí seba a ak vidí seba, vidí nás oboch.“ V tomto prípade môžeme znovu sledovať vyjadrenie pocitu jednoty s Bohom. Spojenia vlastného JA a toho božského. Jednou zo základných doktrín súfizmu je nájdenie vnútornej prázdnoty, aby do tohto priestoru mohol vstúpiť Boh.

Náš zoznam zakončíme vedcom rovnako ako na začiatku. Erwin Schrödinger, jeden zo zakladateľov kvatovej mechaniky napísal: „Aj keď je to pre bežný rozum ťažko predstaviteľné, vy – a všetky ostatné vedomé bytosti – ste všetko vo všetkom. Preto život ktorý žijete nie je len malou časťou celej existencie, ale v určitom zmysle je práve tým celkom.“

Rovnako ako Einstein, aj Schrödinger vnímal tento koncept jednoty a celistvosti našej reality. V jeho prípade, na rozdiel od starých náboženských mystikov, tento názor vychádzal z vedeckej činnosti a videnia sveta okuliarmi kvantovej mechaniky. Tu by bolo vhodné spomenúť, že moderná veda svojím spôsobom napĺňa to o čo sa snažili aj starí mystici. Carl Sagan napísal, že veda nie je len kompatibilná so spiritualitou, ale je jej samotným zdrojom. Veda priniesla náuku, ktorá je spoločná pre celý svet, nezávisle od kultúry, alebo náboženstva a poskytuje dôkazy, ktoré sú overiteľné každým. Poskytuje jednotný pohľad a vysvetlenie reality, vesmíru a vzniku ľudského života. 

Dôležité je teraz porovnanie obrazu Boha mystikov a obraz Boha organizovaného náboženstva. Pre mystikov je obraz Boha nepoznateľný, Boh nie je fakt, alebo ďalšia bytosť reality, ale realita sama. Absolútna, nediferecovateľná jednota, ktorá je základom celej existencie. V tomto význame zdieľajú podobný pohľad na realitu starí mystici aj moderní vedci. Samozrejme, iba vo význame konceptu reality, pretože Einstein aj Schrodinger neboli veriaci, a keď sa aj vyjadrovali k fenoménom blízkym náboženstvu, ich chápanie bolo značne odlišné od tradičného chápania kresťanskej viery.

Ak sa však pozrieme na tradičný obraz Boha v opačnom spektre, ktorý je poznateľný, na ľudskej úrovni interaguje so stvorením a existuje mimo stvorenia ako odlišná individuálna bytosť. Vtedy vnímame tento obraz skrze štandardné mechanizmy nášho mozgu. A to našimi emóciami, myšlienkami a samotným konceptom správania. Rozmýšľame o Bohu, akým spôsobom je spojený so svetom a tým aktivujeme naše emócie. Toto je napríklad koncept ktorý Einstein ostro kritizoval.

Ak pozorne sledujeme odkazy mystikov, je možné si všimnúť jednotnú niť, ktorá sa ťahá skrze rôzne kultúry. To, čo tradičné organizované náboženstvá nedokázali dodnes, mystici týchto tradícií nejakým spôsobom objavili. Dokázali prežiť stav vedomia, ktorý je rovnaký nezávisle od kultúry v ktorej žijeme a závisí len od nášho mozgu, ktorý máme všetci rovnaký. Mystické zážitky sú staré ako ľudstvo samé, a prežívajú ich ľudia všetkých kultúr a náboženských tradícií po celom svete.

Ako je možné, že mystický zážitok môže tak radikálne zmeniť nazeranie človeka na svet. Ako môže náš mozog prežiť niečo, čo pôsobí reálnejšie ako každodenná realita, ktorú prežívame? Akým spôsobom vôbec náš mozog rozhoduje čo je merítkom reality? Ako sa zdá, náš mozog je ďaleko komplexnejší a prispôsobivejší orgán než si myslíme, alebo vieme.

 

Štúdie:

“Area Of Brain That Makes A ‘People Person’ Discovered.” ScienceDaily. Accessed July 28, 2013. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090519214936.htm

Johnstone, Brick, and Bret A. Glass. “Support for a Neuropsychological Model of Spirituality in Persons with Traumatic Brain Injury.” Zygon® 43, no. 4 (2008): 861–874. doi:10.1111/j.1467-9744.2008.00964.x.

 

Literatúra: 

Andrew B. Newberg, How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist, Ballantine Books, 2010

Andrew B. Newberg, Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, Ballantine Books, 2002

Andrew B. Newberg, Born to Believe: God, Science, and the Origin of Ordinary and Extraordinary Beliefs, Free Press, 2007

Andrew B. Newberg, Principles of Neurotheology (Ashgate Science and Religion Series), Ashgate, 2010

Einstein, Albert. The World as I See It. New York; Secaucus, N.J.: Wisdom Library ; Distributed to the trade by Citadel Press, 1979.

Sagan, Carl. The Demon-haunted World: Science as a Candle in the Dark. New York: Ballantine Books, 1997.

Wilber, Ken. Quantum Questions: Mystical Writings of the World’s Great Physicists. Boston; Random House, 2001.

 

Modlitba a šťastie

30.07.2014

Pred pár týždňami som písal blog o šťastí s malým návodom založeným na viacerých psychologických štúdiách. Štúdie sa zaoberali skúmaním aktivít, ktoré značne prispievali k zvýšenému pocitu prežívania dlhodobého šťastia. Základné praktiky, ktorých efekt bol skúmaný, spočívali v každodennom opakovanom uvedomovaní si vecí za ktoré je človek [...]

Čo ste o vzťahoch možno nepočuli

15.06.2014

„Vzťah je ako žralok. Musí sa neustále posúvať dopredu, inak zahynie.“ Woody Allen Muži aj ženy sú v rovnakej miere zodpovední za neúspechy vo vzťahoch, takže úspech vášho vzťahu leží vo vašich rukách.V skutočnosti je myšlienka, že vy a váš partner máte pracovať na vašom vzťahu, úplne nesprávna. Váš vzťah pracuje na vás. Tak [...]

Tajomstvo šťastia

08.06.2014

Nedávno som pred spaním pozeral na TED-e prednášku Shawna Anchora zo série „Work Smarter“. Po dopozeraní som bol nútený sa zamyslieť nad štandardne rozbehanými vecami vo svojom živote. Často krát prežívame svoj život ako na bežiacom páse. Častý stres, naháňačky a každodenná rutina nám vytvára ten pocit rozbehnutého vlaku, ktorý nejde zastaviť. Poznáte ten [...]

Fukušima

Vypúšťanie vody z Fukušimy do mora je bezpečné, hovoria experti z Británie a ČR

22.09.2023 17:44

Vypúšťanie 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej vody do Tichého oceánu sa začalo v auguste, viac ako 12 rokov po jadrovej havárii.

Marine Le Penová

Parížska prokuratúra žiada postaviť Le Penovú pred súd za spreneveru peňazí

22.09.2023 17:16

Hrozí jej desaťročný trest odňatia slobody, pokuta milión eur aj zákaz zastávať verejnú funkciu na desať rokov.

Nemecká šéfka diplomacie Annalena Baerbocková

Pokrytectvo? Zelená ministerka jazdila v USA autobusom. Za ňou letel prázdny tryskáč

22.09.2023 16:45

Vodu káže a víno pije. Nemecká šéfka diplomacie Annalena Baerbocková čelí po návšteve USA kritike.

Sídlo Čiernomorskej flotily, Sevastopoľ, vojna na Ukrajine, Krym

Danilov: Po odpálení veliteľstva má ruská Čiernomorská flotila len dve možnosti

22.09.2023 16:14

Proces je bolestivý, ale ukrajinské ozbrojené sily udierajú presne výlučne na objekty vojenskej infraštruktúry,“ uviedol Danilov.

michalhornak

.životný štýl. náboženstvo. psychológia .filozofia. história. sexualita. evolúcia

Štatistiky blogu

Počet článkov: 43
Celková čítanosť: 309431x
Priemerná čítanosť článkov: 7196x

Autor blogu

Kategórie